Implementering

I dagsläget är fem vård- och insatsprogram framtagna. På nationell nivå ska arbete påbörjas för framtagande av  vård- och insatsprogram och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för autism samt ätstörningar. De färdiga vård- och insatsprogrammen och vårdförloppen behöver  spridas och implementeras för att vara till nytta för slutanvändaren. 

Lokala nätverk och samverkansstrukturer arbetar med att sprida kunskapen om vård- och insatsprogrammen men implementering behöver göras i varje enskild verksamhet. Implementering görs bäst av de som känner till sin verksamhet och vet vilka förutsättningar och behov som finns.

Det har bedrivits mycket forskning kring implementering och det finns god kunskap om hur en lyckad implementering bör gå till. På lanseringskonferensen för de nationella vård- och insatsprogrammen i Jönköpings län visades ett kort inslag om implementering. I detta kortfattade och informativa inslag beskriver Per Bülow, klinisk lektor, olika delar i en lyckad implementering.

Stödmaterial för implementering

I arbetet med att implementera Vård- och insatsprogrammen har stödmaterial arbetats fram. Materialet har tagits fram i samverkan med kommuner och regioner i Sydöstra sjukvårdsregionen.
Ta gärna del av materialet som ett stöd i er implementering. Materialet ska anpassas för att kunna användas oavsett vilken länstillhörighet ni har.