Implementering

Det har lagts ned ett intensivt och omfattande arbete på att ta fram de nationella vård- och insatsprogrammen. I februari 2021 är fem vård- och insatsprogram lanserade och det är dags för nästa steg – spridning och implementering av dessa. Arbetsgrupperna och nätverken som arbetat fram VIP:arna fortsätter sitt arbete, men går över till en implementeringsfas. Denna del är precis lika viktig som framtagandet. Det spelar ingen roll hur bra ett kunskapssystem är om ingen använder det.

Lokala nätverk och samverkansstrukturer arbetar med att sprida kunskapen om vård- och insatsprogrammen men implementering behöver göras i varje enskild verksamhet. Implementering görs bäst av de som känner till sin verksamhet och vet vilka förutsättningar och behov som finns.

Det har bedrivits mycket forskning kring implementering och det finns god kunskap om hur en lyckad implementering bör gå till. På lanseringskonferensen för de nationella vård- och insatsprogrammen i Jönköpings län visades ett kort inslag om implementering. I detta kortfattade och informativa inslag beskriver Per Bülow, klinisk lektor, olika delar i en lyckad implementering.

Stödmaterial för implementering

I arbetet med att implementera Vård- och insatsprogrammen har stödmaterial arbetats fram. Materialet har tagits fram i samverkan med kommuner och regioner i Sydöstra sjukvårdsregionen.
Ta gärna del av materialet som ett stöd i er implementering. Materialet ska anpassas för att kunna användas oavsett vilken länstillhörighet ni har.