Kunskapsstyrning i sydöstra sjukvårdsregionen

Vad är kunskapsstyrning?

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap. Kunskapsstyrning består av olika delar; kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskapet. Målet är att bästa tillgängliga kunskap ska finnas och kunna användas i mötet mellan personal och brukare/patienter. 

Nationellt programområde Psykisk Hälsa – Sydöstra sjukvårdsregionen

Det finns i nuläget 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom olika områden. Ett av dessa programområden är NPO Psykisk Hälsa. Ett nationellt programområde (NPO) består av experter med bred kompetens och kunnighet inom sina områden. Det nationella programområdet för psykisk hälsa består av representanter från sjukvårdsregioner samt från kommuner.

Programområdets uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom området psykisk hälsa. Inom ramen för kunskapsstyrningssystemet har nationella vård- och insatsprogram på området psykisk hälsa tagits fram, www.vardochinsats.se. De nationella arbetsgrupper (NAG) som arbetat med att ta fram vård- och insatsprogrammen kommer att fortsätta sitt arbete med implementering efter att programmen lanserats. 

Regionala programområdet (RPO) inom sydöstra hälso-och sjukvårdsregionen (Jönköping, Kalmar och Östergötland) har tillsammans med regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) utsett deltagare till de nationella och regionala arbetsgrupperna för framtagande av vård-och insatsprogram. De nationella arbetsgrupperna återkopplar och sprider information genom sin koppling till regionala arbetsgrupper (RAG).

I varje kommun och region finns sedan representanter som kan ta med information och kunskap ut i sina verksamheter – sprida den till de som är i behov av den. Denna webbplats är tänkt att vara ett hjälpmedel för just detta – ett sätt att sprida goda exempel med varandra.